Effektevaluering via spørgeskemaanalyse

Forskeren
Undersøgelsen forestås af Christian Edelvold Berg, som er forskningsadjunkt ved CBS.

Christian forsker i effektmåling ved projekter/interventioner i samspillet mellem stat, marked og civilsamfund. Som en del af vores aftale bliver målingen en del af hans forskning og vil danne basis for en videnskabelig artikel.

Undersøgelses-setup
På projektets fem medvirkende arbejdspladser, Hjemmeplejen Bispebjerg-Nørrebro, Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum, Kirsebærhavens Plejehjem, Bocentret Sundbygård og Plejecentret Bomiparken, har alle ansatte fået spørgeskemaer med ca. 20 spørgsmål om deres læsevaner (udvalgte spørgsmål tilpasses før hver runde).

På de fem arbejdspladser er der i alt knap 1100 medarbejdere, heraf er ca. 750 sosu-hjælpere eller -assistenter.

Skemaerne er udarbejdet af Christian Edelvold Berg i samarbejde med projektet og FOA, som fik første udkast til gennemsyn med henblik på at kvalitetssikre det i forhold til målgruppen.

Vi gennemfører i alt tre runder:

  1. Første runde løb af stablen i maj måned 2014, inden aktiviteterne gik i gang, for at have en nulpunktsmåling.
  2. Anden  runde blev gennemført i januar 2015 efter at projektets aktiviteter på arbejdspladserne var afsluttet.
  3. Tredje runde gennemføres i september 2015 for at kunne måle, om projektet har haft blivende effekt på læselysten.

Kontrolarbejdsplads
Bomiparken indgår i projektet som kontrolarbejdsplads. Bomiparken har som sådan ikke haft forfatterbesøg eller været med i andre aktiviteter, men alene deltaget i målingen af læsevaner. Ved at inkludere en kontrolarbejdsplads kan der efterfølgende siges noget om, hvorvidt netop projektets indsatser har haft indflydelse på læsevanerne hos de aktivt deltagende arbejdspladser.

Svarprocent på godt 40
Vi har opnået en svarprocent på godt 40, hvilket betyder, at Christian Edelvold Berg kan anvende resultaterne i sin forskning. Det er vigtigt på forhånd at gøre sig klart, hvor høj svarprocenten skal være for at resultaterne er brugbare.

Trykte skemaer
Vi har valgt at anvende trykte spørgeskemaer til denne undersøgelse, selvom det er mere ressourcetungt både i forhold til distribution, indsamling og databehandling end en elektronisk udgave. Valget blev truffet på baggrund af vores samarbejdspartneres erfaringer med at gennemføre målinger; både FOA og vores kontaktpersoner på arbejdspladserne, og desuden en viden om, at størstedelen af vores målgruppe har meget begrænset computeradgang i deres arbejdstid.

At få nok besvarelser
Vi har været meget afhængige af vores kontaktpersoner på arbejdspladserne i forhold til at uddele og indsamle skemaer og især: At hjælpe med at få nok besvarelser i hus. De ansatte har en travl hverdag med mange beboere/borgere at besøge og har ikke meget tid til at sætte sig og besvare skemaer. Desuden har der på mange af arbejdspladserne været andre undersøgelser i gang også – fx kommunens trivselsmåling og fra Kræftens Bekæmpelse. Der forekommer derfor en vis træthed i forhold til at besvare skemaer.

Ikke overraskende har det voldt flest vanskeligheder at opnå en rimelig svarprocent på Bomiparken, som ikke deltager aktivt i projektet.

Rykkerrunder
I større spørgeskemaundersøgelser er det sjældent, at alle de ønskede besvarelser kommer i hus inden for den første svarfrist. Det er derfor afgørende, at man i planlægningen af en spørgeskemaundersøgelse sætter tid af til rykkerrunder.  Det har da også været nødvendigt i langt de fleste tilfælde i dette projekt.

Incitamenter
Ud over vores kontaktpersoners store indsats, har det været afgørende at lederen/forstanderen på hver arbejdsplads aktivt har opfordret de ansatte til at besvare skemaerne. Endelig har medarbejderne ifm. deres besvarelser
 af spørgeskemaet haft mulighed for at deltage i en lodtrækning om to gavekurve på hver arbejdsplads.